Chichewa Courses

CBI102  – 2 Atesalonika (2 Thessalonians)
Pastor Stanley Seymour
CBI103 – Kufufuza Chipangano (Old Testament Survey)*
Dr. Jack Warren
CBI106 – 2 Akorinto (2 Corinthians)
Dr. Robert Lescelius
CBI108 – 1 Akorinto (1 Corinthians)*
Dr. Robert Lescelius
CBI202 – Yona (Jonah)*
Pastor Stanley Seymour
CBI203 – Ulosi (Prophecy)
Dr. Don Gregory
CBI366 – Moyo Ndiutumiki Wa Paulo (Life of Paul)*
Dr. John Napier
CCG101 – Udindo Wa Mdikoni (The Role of a Deacon)*
Dr. Julian Rodgers
CTH103 – Kubweranso Kwa Ambuye (Second Coming)*
Dr. Robert Lescelius
CTH113 – Moyo Wa Muchiyero (Sanctified Living)*
Dr. Robert Lescelius
CTH123 – Phunziro Lofotoleord Mulusou (Sacred Theology)*
Dr. Robert Lescelius
CTH173 – Phunziro Lofokoza Za AtumikiMulungu
(Solemn Subjects)*  Dr. Robert Lescelius
CPI143 – Kuphunzira Bukhu Lopatulika Pa Welha
(Personal Bible Study) ** Dr. Harold Henderson

* Course translated by Elder Edward Mwase
** Course translated by Elder Dick Sindi

Home2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *